Johdanto hankkeeseen: ”Suomen väestö ikääntyy, mutta samaan aikaan syntyvyys laskee ja huoltosuhde heikkenee. Riski terveysongelmiin kasvaa ikääntymisen seurauksena, ja iäkkäät ihmiset ovat yksi merkittävä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita käyttävä ryhmä. Vaasassa ongelmana oli aiemmin potilaiden ylihoito erikoissairaanhoidon vuodeosastoilla sakkopaikoilla ja muilla heidän todellista tarvettaan vastaamattomissa paikoissa. Akuutti tilanne oli eskaloitunut kotona, ja vienyt iäkkään erikoissairaanhoitoon. Sairaalasta oli kuitenkin haastavaa päästä kotiutumaan kotihoidon epäoptimaalisen järjestämisen vuoksi.

G3-tutkimuksessa tarkasteltiin Vaasan ikäihmisten pysyvyyttä aiemmissa asumismuodoissa erikoissairaanhoidon jakson jälkeen, kun hoitojärjestelmää oli muutettu Doctagonin mallilla. Tutkimuksessa selvisi, että Doctagonin mallin käyttöönoton jälkeen yhä useampi potilas pystyi siirtymään kotiin ilman kotipalveluita välittömästi hoitoepisodin päätyttyä. Kotona myös oltiin vuoden seurannan aikana keskimäärin yhteensä yli viikko enemmän kuin aiemmin.

Koordinoimalla erikoissairaanhoidossa olleiden iäkkäiden alueellinen hoitoketju keskussairaalasta perusterveydenhuollon vuodeosastolle ja takaisin kotiin, saatiin merkittäviä tuloksia. Itsenäisesti kotona asuvien joukosta poistuneiden määrä väheni yli 20 % Doctagonin mallissa. Uuden mallin implementoinnin jälkeen kotoa erikoissairaanhoitoon tulleiden iäkkäiden potilaiden soten kokonaiskustannukset pienenivät noin 1.000 euroa potilasta kohden vuoden seurannassa. Vaasassa samankaltaisia itsenäisestä kotona asumisesta lähtöisin olevia potilaita tulee vuoden aikana noin tuhat, joten kustannussäästö Vaasan kokoisessa kaupungissa on noin 1.000.000 euroa vuodessa.

Koordinaatio vaati kotihoidon johtamisjärjestelmän ja tulosmittareiden uudistamista, sairaanhoitajien ja lähihoitajien työn uudelleenorganisointia ja uuden kotihoidon yksikön perustamista, joka vastaanotti kotiutuskuntoiset henkilöt mahdollisimman nopeasti. Lisäksi perusterveydenhuollon vuodeosaston tarpeettomaksi jäänyttä kapasiteettia purettiin ja hoitohenkilökuntaa siirrettiin kotihoitoon. Yksiköiden väliseen yhteistyöhön luotiin pysyvät kriteerit ”siirtokuntoiselle potilaalle”. Tämä potilasjärjestelmätietojen yhdistelyyn perustuva tutkimus osoitti, että Doctagonin malli tuotti kustannussäästöä sekä enemmän kotona asumisessa vietettyä aikaa.

Olemme olleet Vaasassa erittäin tyytyväisiä Doctagon-malliin. On tärkeää osata tarkastella ja johtaa kokonaisuutta. Näin voimme panostaa palveluihin siellä, missä vaikuttavuus on suuri ja kehittyviä ongelmia kyetään ehkäisemään. Resurssien käyttö toki maksaa siellä, mutta muualla syntyvät säästöt ovat reilusti suuremmat. Ja inhimillisesti se on oikein, kun voidaan auttaa heti parhaalla tavalla asiakkaita. ” toteaa Vaasan kaupungin kotihoidon johtaja Leif Holmlund.

”Doctagon on yhdessä kumppanikuntiensa kanssa osoittanut voivansa vähentää sote-kustannuksia väestön ikääntymisestä huolimatta. Vastuulääkäripalvelu onkin täsmälääke Suomen terveydenhuollon palvelurakenteen uudistamiseen. Sen avulla kunnat voivat vastata aiempaa paremmin eri sote-palveluja käyttävien potilaiden tarpeisiin ja hoitaa heitä ennakoivasti. Kaikki voittavat, kun uskalletaan tehdä yhdessä uusia ratkaisuja.” toteaa Doctagonin liiketoimintajohtaja Atte Niittylä.

Lisätiedot:
Vaasan kaupunki, Kotihoidon johtaja Leif Holmlund, puh. 06 325 2410, leif.holmlund@vaasa.fi
Doctagon Oy, Liiketoimintajohtaja Atte Niittylä, puh. 050 323 8047, atte.niittyla@doctagon.fi
G3-hanke, Aalto yliopisto, tutkijatohtori Miika Linna, 050 362 0796, mika.linna@aalto.fi