Työkyvyn tukemisen työkalut

Työkykyyn vaikuttavat sairauksien lisäksi monet muut tekijät. Näitä tekijöitä tunnistamalla voimme suunnata palvelujamme tukemaan henkilöstön työkykyä. Tunnistamme työkykyä uhkaavat tekijät GetWell -palveluohjauksessa, vastaanotoilla, kyselyjen avulla ja tapaamisissa työpaikoilla. Ohjaamme kunkin työntekijän hänelle soveltuvaan ryhmätoimintaan, jos palvelu sisältyy sopimukseemme.

BeatWell -

hyvinvointianalyysi

Palaudutko työstä ja vapaa-ajasta? Hyvinvointianalyysin avulla opit tunnistamaan yksilölliset kuormitustekijäsi ja vahvuusalueesi. Näet palautumisesi määrän ja laadun sekä liikutko riittävästi edistääksesi terveyttäsi ja kehittääksesi kuntoasi. 

SleepWell -

uni ja palautuminen

Ryhmä on suunnattu unettomuudesta tai univajeesta kärsiville. Luennolla paneudutaan unen, unettomuuden faktoihin, unipäiväkirjaan ja annetaan käytännön vinkkejä unenhuoltoon sekä palautumiseen. 

ThinkWell -

aivotyö toimivaksi

Mitä työ vaatii? Mitkä vaatimukset innostavat ja mitkä kuormittavat? Mitkä tekijät haittaavat työn sujumista tai luovat tarpeetonta kuormaa?  

Aivotyö toimivaksi on Työterveyslaitoksen kehittämä menetelmä, jonka avulla vaikutetaan työtehoon, työntekijöiden hyvinvointiin ja organisaation tulokseen tunnistamalla työssä tiedonkäsittelyyn ja ajatustyöhön liittyvät ongelmat ja kehittämällä niihin organisaatiokohtaisesti sopivat ratkaisut. 

DevelopWell -

työhyvinvoinnin kehittäminen KivaQ-kyselyllä

KivaQ-kyselyn  toteutuksen lisäksi tuetaan työyhteisöä kehittämään ja ylläpitämään työhyvinvointia ja työskentelyilmapiiriä. Lyhyt 7 kysymyksen kysely on nopea toteuttaa joten aikaa jää tulosten käsittelyn lisäksi kehittämistyölle ohjatulla työpajatyöskentelyllä.   

DoWell -

terveys- ja työkykykyselyjen tuloksiin tarttuminen

Kyselyt voidaan toteuttaa koko henkilöstölle työterveyden kautta tai muutoin. Tärkeintä on hyödyntää kyselyjen tuloksia niin, että työntekijät saavat eväitä tarvittaviin elämäntapamuutoksiin. Tuki voi olla yhdistelmä ryhmä- ja yksilötukea.  

EnergizeWell -

ryhmä voimavarojen vahvistamisesta kiinnostuneille

Kun voimavarat hiipuvat ongelmanratkaisukyky heikkenee ja omasta hyvinvoinnista huolehtimisesta tulee joskus ylivoimaisen vaikeaa. Ryhmästä saa voimaa ja muiden esimerkeistä innostuu tekemään muutoksia myös itselleen. 

LeadWell -

esimiestuki

Ryhmä on suunnattu esimiehille ja antaa vinkkejä varhaisen välittämisen keskustelun käymiseen. Aiheina puheeksi ottaminen, sairaspoissaolojen hallinta ja ilmapiiriongelmat 

LearnWell -

Valmennuksia ja tietoiskuja herättämään kiinnostusta hyvinvoinnin vaalimisesta. 

BreathWell -

irti tupakasta ryhmäkoulutus

Ryhmä on suunnattu tupakoiville henkilöille, jotka haluavat tukea tupakasta vieroittumiseen. Tupakoinnin lopetus on haastava työ lopettajalle. Ryhmän ohjaajan tuki samoin kuin ryhmän tuki lopettamisen osana on erittäin hyvä ja lopettaminen helpottuu. 

HelpWell -

ensiapukoulutus

Koulutukset antavat valmiudet hätäensiavun antamiseen tyypillisimmissä ensiaputilanteissa. Koulutusmenetelminä ovat luennot, ryhmätyöt ja harjoitukset. Ensiaputilanteita käsitellään erityisesti työpaikan näkökulmasta.  Koulutus järjestetään yrityksenne toivomuksesta kokopäivän koulutuksena tai lyhyempinä koulutuskokonaisuuksina.  Koulutus tapahtuu yrityksen osoittamissa tiloissa erikseen sovittuna ajankohtana.                                                                             

Ensiapukoulutus on työterveyshuoltolain mukaista toimintaa ja Kela korvaa osan koulutuskustannuksista jos ensiapukoulutus tarve on todettu työterveyshuollon laatimassa toimintasuunnitelmassa tarpeelliseksi. 

Työkykyriskin hallinta

Toimimme yhteistyössä työpaikan kanssa työkykyriskien hallinnassa. Keskeistä on tunnistaa henkilöt, joiden työkyky on uhattuna, sekä työpaikalla esiintyvät tekijät, jotka voivat aiheuttaa työkyvyn alenemista. Palvelujen käynnistyessä selvitämme henkilöstönne työkykyä kyselyllä ja työolosuhteita työpaikka-selvityksellä. Tunnistamisen jälkeen ohjaamme henkilöt terveystarkastukseen ja edelleen tarvittaviin jatkoselvityksiin, kuntoutukseen tai työkykyarvioon. Työpaikalla esiintyviin haittoihin annamme toimenpide-ehdotuksia, joita voimme toteuttaa ja seurata yhdessä työpaikan vastuuhenkilöiden kanssa.

Henkilöstön työkyvyn jatkuva seuranta on työnantajan tehtävä, jota voimme tukea laatimalla yhdessä toimintamallin. Siinä määritellään seurantatavat, kriteerit toimenpiteiden käynnistämiselle, työpaikan ja työterveyshuollon tehtävät ja vastuut sekä arviointi- ja seurantakäytännöt.

Työpaikalla esiintyviin haittoihin annamme toimenpide-ehdotuksia